Steel Names

0-5-1-2Ti grade steel
0.022C-0.15Mn-0.78Cr steel
0.04C1.5Mn0.2Mo steel
0.062C-1.56Mn-0.36Cr steel
0.08C9Cr3.3W3Co0.2V0.05Nb0.05N steel
0.10C-1.0Si-1.0Mn-20.50Cr-4.75Al steel
0.10C-1.99Mn-0.56V steel
0.10C-1.99Mn-1.60Mo steel
0.10C-2.00Mn-0.40Mo-0.30V steel
0.10C-2.00Mn-0.40Mo-0.56V steel
0.10C-2.00Mn-1.59Mo steel
0.10C0.005Si1.99Mn0.56V0.03Al0.0049N steel
(0.13C, 5Cr, 4Mo, 0.2V), (0.5C, 5Cr, 5Mo, 0.6V), (0.7C, 1.5Mn, 1.39Si, 6Cr, 2Mo) steels
0.14C-1.48Mn-0.78Si-0.052Nb steel
0.17C-0.74Mn steel
0.17C-1.37Mn-0.24Cr-0.48Mo steel
0.17C-1.6Mn-0.52Si-0.083Cr steel
0.1C-0.9Cr-V steel
0.1C-9Cr-2W-0.2V-0.04N steel
0.2C1.5Si1.5Mn steel
0.2C3Mn1.6Si, 0.3C5Mn1.6Si steel
0.30% C carbon steel
0.30C-2.50Cr-2.60Mo-1.59Ni-0.18V steel
0.37C-0.22Si-0.80Mn-0.12Cr-0.27Mo steel
0.37C-1.35Cr-3.25Ni-0.14V steel
0.37C-1.35Cr-3.25Ni-0.14V steel
0.37C-1.35Cr-3.25Ni-0.14V steel
0.37C-1.35Cr-3.25Ni-0.14V steel
0.42C0.30Ti steel
0.46C-5.22Cr steel
0.57C-1.96Si-0.16Mn-1.02Cr steel
0.5C-25Cr-24.5Ni-1.8W-1.9Si-1.9Mn steel
0.5Mo-0.5Cr-0.25V steel
0.60C-3.32Cr-0.17V-1.10Mo steel
0.60C-3.32Cr-0.17V-1.10Mo steel
0.63C-12.7Cr steel
0.65C-5.62Cr-0.70V-1.26Mo steel
0.65C-5.62Cr-0.70V-1.26Mo steel
0.6C-8Cr-1.3Mo-1.3W-0.15V steel
0.6C-8Cr-1.3Mo-1.3W-0.15V steel
0.6C-8Cr-1.3Mo-1.3W-0.15V steel
0.6C-8Cr-1.3Mo-1.3W-0.15V steel
0.72C-1.46Cr-0.65Mn-0.38Mo steel
0.79C-0.84Si-4.96Cr-0.31Mo steel
0.80C-0.85Si-3.0Cr-0.18Mo-0.20V steel
0.82C-5.10Cr-0.28Mo steel
0.82C-5.10Cr-0.28Mo steel
0.85C-3.00Cr-0.13V-0.48Mo steel
0.85C-4.04Cr-17.0W-1.45V-0.85Mo steel
0.86%C, 7.6%Cr, 0.48%(Nb + V) steel
0.8C-8Cr-1.6Mo-0.6V steel
0.95C-3.10Cr-0.14V-0.51Mo steel
09G2S steel
1.06C-7.37Cr-2.29V-1.43Mo steel
1.07C-1.21Si-8.02Cr-2.63V-1.14W-1.53Mo steel
1.08C-1.04Si-7.32Cr-2.28V-0.98W-1.44Mo steel
1.0C-10.0Cr-90.25V steel
1.0C-10.0Cr-90.25V steel
1.0C-10.0Cr-90.25V steel
1.0C-10.0Cr-90.25V steel
1.0C-10.0Cr-90.25V steel
1.0C-10.0Cr-90.25V steel
1.0C-10.0Cr-90.25V steel
1.0C-10.0Cr-90.25V steel
1.0C-10.0Cr-90.25V steel
1.0C-10.0Cr-90.25V steel
1.0C-10.0Cr-90.25V steel
1.0C-10.0Cr-90.25V steel
1.0C-10.0Cr-90.25V steel
1.0C-10.0Cr-90.25V steel
1.0C-10.0Cr-90.25V steel
1.0C-10.0Cr-90.25V steel
1.0C-10.0Cr-90.25V steel
1.0C-10.0Cr-90.25V steel
1.0C-10.0Cr-90.25V steel
1.0C-10.0Cr-90.25V steel
1.0C-10.0Cr-90.25V steel
1.0C-10.0Cr-90.25V steel
1.0C-10.0Cr-90.25V steel
1.0C-10.0Cr-90.25V steel
1.0C-10.0Cr-90.25V steel
1.0C-10Cr-1.05Mo-0.25V steel
1.0C-10Cr-1Mo-0.25V steel
1.10C-1.0Si-7.90Cr-2.20V-1.15W-1.45Mo steel
1.12C-11.12Cr-1.48V-2.27W-1.34Mo steel
1.12C-11.12Cr-1.48V-2.27W-1.34Mo steel
1.2 wt% C steel
1.2063 steel
1.2063 steel
1.2080 steel
1.2080 steel
1.2235 steel
1.22C-1.93Mn-1.52Cr-0.36Mo steel
1.2312 steel
1.2327 steel
1.2344 steel
1.2344 steel
1.2344 steel
1.2344 steel
1.2344 steel
1.2344 steel
1.2344 steel
1.2345 steel
1.2360 steel
1.2362 steel
1.2363 steel
1.2363 steel
1.2369 steel
1.2375 steel
1.2378 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379 steel
1.2379, 1.3202, experimental steels
1.2379, 1.4718 steel
1.2379, 1.4718 steel
1.2379, UNIVERSAL steel
1.2379, Universal steel
1.23C-0.64Cr-0.34Mn-0.22Si steel
1.23C-0.64Cr-0.34Mn-0.22Si steel
1.23C-0.64Cr-0.34Mn-0.22Si steel
1.2436 steel
1.2436 steel
1.2510 steel
1.2519 steel
1.2550 steel
1.2552 steel
1.2581 steel
1.2581 steel
1.25C-0.90Si-8.75Cr-2.70Mo-1.18V steel
1.25Cr0.5Mo steel
1.2601 steel
1.2601 steel
1.2601 steel
1.2601 steel
1.2601 steel
1.2601 steel
1.2601 steel
1.2601 steel
1.2601 steel
1.2601 steel
1.2601 steel
1.2601 steel
1.2601 steel
1.2606 steel
1.2631 steel
1.2631 steel
1.2690 steel
1.2690 steel
1.2713 steel
1.2714 steel
1.2726 steel
1.2747 steel
1.2827 steel
1.2838 steel
1.2842 steel
1.2842 steel
1.2885 steel
1.28C-1.04Si-24.7Cr-1.14Ni steel
1.31C-0.35Mn-0.25Si steel
1.3207 steel
1.3207 steel
1.3207 steel
1.3207 steel
1.3207 steel
1.3243 steel
1.3243 steel
1.3244 steel
1.3247 steel
1.3255 steel
1.3255 steel
1.3255 steel
1.3255 steel
1.3255 steel
1.3255 steel
1.3255 steel
1.3255 steel
1.3255 steel
1.3255 steel
1.3255 steel
1.3255 steel
1.3255 steel
1.3255 steel
1.3255 steel
1.3255 steel
1.3255 steel
1.3255 steel
1.3255 steel
1.3255 steel
1.3255 steel
1.3255 steel
1.3255 steel
1.3255 steel
1.3255 steel
1.3255 steel
1.3255 steel
1.3255 steel
1.3255 steel
1.3255 steel
1.3265 steel
1.3318 steel
1.3318 steel
1.3318 steel
1.3318 steel
1.3318 steel
1.3318 steel
1.3318 steel
1.3318 steel
1.3318 steel
1.3318 steel
1.3318 steel
1.3318 steel
1.3318 steel
1.3318 steel
1.3318 steel
1.3318 steel
1.3318 steel
1.3318 steel
1.3318 steel
1.3318 steel
1.3318 steel
1.3318 steel
1.3318 steel
1.3318 steel
1.3318 steel
1.3343 steel
1.3343 steel
1.3343 steel
1.3343 steel
1.3343 steel
1.3343 steel
1.3343 steel
1.3343 steel
1.3343 steel
1.3343 steel
1.3343 steel
1.3343 steel
1.3343 steel
1.3343 steel
1.3343 steel
1.3343 steel
1.3343 steel
1.3343 steel
1.3343 steel
1.3343 steel
1.3343 steel
1.3344 steel
1.3344 steel
1.3344 steel
1.3344 steel
1.3344 steel
1.3346 steel
1.3346 steel
1.3355 steel
1.3355 steel
1.3355 steel
1.3395 steel
1.34C-0.85Si-0.67Mn-0.21Mo steel
1.3539 steel
1.4000 steel
1.4021 steel
1.4034 steel
1.4034 steel
1.4034 steel
1.4034 steel
1.4034 steel
1.4057 steel
1.4057 steel
1.4057 steel
1.4112 steel
1.4112 steel
1.4112 steel
1.4122 steel
1.4122 steel
1.4122 steel
1.4122 steel
1.4125 steel
1.4125 steel
1.4138 steel
1.4138 steel
1.4410 steel
1.4462, 1.4501 steels
1.4510 steel
1.4571 steel
1.4571 steel
1.4571 steel
1.4571 steel
1.4571 steel
1.4747 steel
1.4767 steel
1.47C-4.10Cr-4.75W-4.80Co-3.25Mo steel
1.4841 steel
1.48C-4.60Cr-5.36V-5.10Co-3.05Mo steel
1.53C-4.90Cr-5.0Ni-5.50V steel
1.53C-4.90Cr-5.0Ni-6.50V steel
1.53C-4.90Cr-5.0Ni-6.50V-4.90Co steel
1.5C-12Cr steel
1.5C-12Cr steel
1.5C-12Cr steel
1.5C-12Cr-1Mo steel
1.5C-12Cr-1Mo steel
1.5C-12Cr-1Mo-1V steel
1.5C-12Cr-1V steel
1.5C-12Cr-1V steel
1.5C-12Cr-1V-1Mo steel
1.7262 steel
1.7734 steel
1.93C-20.9Cr-1.35W-0.57V steel
10% Cr steel
100Cr steel
100Cr6 steel
100Cr6 steel
100Cr6 steel
100Cr6 steel
100Cr6 steel
100CrMn6 steel
1040 steel
1045 steel
1045, 5150, 52100 steels
10Cr steel
10CrMo9-10 steel
10CrMo9-10 steel
10CrMo9-10 steel
10CrMo9-10 steel
10CrSiMoV7 steel
11Cr-3.45W steel
11CrWCoVNbNB steel
11Cr0.4Mo2WCuVNb steel
11NiMnCrMo5-5 steel
12% chromium steel
12% Cr ferritic steel
12%CrNb steel
12Cr and 8Cr steels
12Cr-2.5Ni-2Mo-0.2V-0.08Nb-N steel
12CrMo19-5 steel
12Cr2WCuVNb steel
12Kh1MF steel
12X1M0 steel
12X1M0, 15X1M10 steel
12X1MO steel
13% Cr martensitic stainless steel
13CrMo4-4 steel
13CrMo4-5 steel
13HMF steel
13HMF steel
14CrMoV6-9 steel
14MoV6-3 steel
15Cr-3Mo white cast iron steel
15Cr3W ferritic steel
15NiCuMoNb5 steel
16% Cr white cast iron steel
16MnCr5 steel
16MnCr5 steel
16MnCr5 steel
17CrMoV10 steel
17MnCrMo3-3 steel
17MnMoV6-4 steel
18 Cr-8 Ni austenitic stainless steel
18 Cr-8 Ni austenitic stainless steel
18 Cr-8 Ni austenitic stainless steel
18 Cr-8 Ni austenitic stainless steel
18% Cr cast iron steel
18% Cr ferritic stainless steel
18-Cr-10-Ni steel
18Cr-10 Ni-Ti stainless steel
18Cr12Ni steel
19Cr0.8Nb steel
1C-1.10Si-8Cr-2.70Mo-0.30V steel
1Cr22Mn16N steel
2%C5%Cr5%V5%Mo5%W5%Co steel
2.25%CrMoVNb, 2.25%CrWVNb steel
2.25Cr-1.0Mo steel
2.25Cr-1.0Mo steel
2.25Cr-1.5W steel
2.25Cr-1Mo steel
2.25Cr-1Mo steel
2.25Cr-1Mo weld steel
2.25Cr1.5Mo steel, 3Cr1.5Mo steel
2.25Cr1.5Mo steel
2.25Cr1Mo steel
2.25Cr1Mo steel
2.25Cr1.0Mo steel
2.25Cr1.6WVNb steel
2.25Cr1Mo steel
2.25Cr1Mo steel
2.25Cr1Mo steel
2.50C-3.30Si-6.20Cr-1.42Ni-2.20Mo-2.60V-0.98W steel
20Cr-25Ni steel
20Cr-25Ni steel
20Cr-25Ni steel
20Cr-25Ni steel
20Cr-25Ni steel
20Cr-25Ni steel
20Cr-25Ni steel
20Cr-25Ni steel
20Cr-25Ni steel
20Cr-25Ni steel
20CrMoV13-5 steel
20MnMoNi5-5 steel
20MoCrS4 steel
21CrMoV5-7 steel
2205 duplex stainless steel
22NiMoCr3-7 steel
24CrMo5 steel
24CrMoV5-5 steel
25Cr24Ni0.27Ti0.034C steel
26NiCrMoV14-5 steel
28CrMoNiV4-9 steel
2C-12Cr steel
2C-12Cr steel
2C-12Cr steel
2CR steel
2CrMoNiWV steel
2CrMoNiWV steel
2CrMoNiWV steel
2CrMoNiWV steel
2CrMoNiWV steel
3% chromium steel
3.4C0.9Si0.7Mn4.4Ni1.8Cr0.4Mo steel
3.5% Cr steel, semi-HSS steel
3.95C-19.8Cr-0.76Mo steel
3.95C-19.8Cr-0.76Mo steel
304 LN steel
30CrMoNiV10-25-6-2 steel
30CrMoNiV10-25-6-2 steel
30CrMoNiV5-11 steel
30CrMoV9 steel
30CrNiMo8 steel
316 and 316 L stainless steels
316 stainless steel
316L stainless steel
316L-type austenitic stainless steel
31CrMo12 steel
347 and AL347HP steels steel
347 steel
347, HR120 and NF709 steels
35MnCrMoV8-6-4-1 steel
3CR steel
3Cr1.5Mo and 214 Cr1Mo steels
3Cr1.5Mo power plant steel
3Cr1.5Mo steel
3CR50C steel
3CRMO steel
420 stainless steel
420 steel
430 stainless steel
440C martensitic stainless steel
440C steel
4Cr5MoSiV1 steel
4Cr5MoSiV1 steel
4CRMO steel
5% chrome steel
5% Cr steel for rolls steel
5% Cr steel, high speed steel
5160 steel
51CrV4 steel
52100 steel
52100 steel
5CR steel
5CR80MO steel
5CRDH steel
5CRMO steel
60CrV7 steel
6CrC cast steel
75Cr3C2-25NiCr coating steel
8620 steel
8620 steel
8620 steel
8CrMoNiNb9-10 steel
9% Cr steel with Co steel
9%Cr1%Mo0.2%V steel
9310 steel
9Cr steel
9Cr-1Mo steel
9Cr-3W steel (T91) steel
A2 steel
A2 steel
A6 steel
ADT15 steel
Advanced high strength steel (AHSS) steel
AIM1 steel
Air-hardening cast tool steel
AISI 1015, CALMAX, AISI M2 steels
AISI 1045 steel
AISI 1077 steel
AISI 2367 steel
AISI 304 steel
AISI 316, AISI 304, X6CrNiMoTi 17-12-2 steels
AISI 316LN +0.3% Nb, 12CrMoVNbN steels
AISI 347 steel
AISI 420 steel
AISI 420 steel
AISI 420 steel
AISI 420 steel
AISI 420 steel
AISI 420 steel
AISI 420 steel
AISI 420 steel
AISI 420 steel
AISI 4340 steel
AISI 4340 steel
AISI 4340, Fe-0.3C-4.08Cr steel
AISI 440A steel
AISI 440C PM steel
AISI 440C steel
AISI 440C steel
AISI 441 steel
AISI 441 steel
AISI 441 steel
AISI 441 steel
AISI 446 steel
AISI 446 steel
AISI 5160 steel
AISI 52100 steel
AISI 9310 steel
AISI A8 + W steel
AISI A8 steel
AISI D2 steel
AISI D2 steel
AISI D2 steel
AISI D2 steel
AISI D3 steel
AISI H13 steel
AISI H13 steel
AISI H13 steel
AISI H13 steel
AISI H13 steel
AISI M1 steel
AISI M2 steel
AISI M2 steel
AISI M2 steel
AISI M2 steel
AISI M2 steel
AISI M2 steel
AISI M2 steel
AISI M2 steel
AISI M2 steel
AISI M2 steel
AISI M2 steel
AISI M2 steel
AISI M2 steel
AISI M2 steel
AISI M3:2 steel
AISI M4 steel
AISI M42 steel
AISI M7 steel
AISI O1 and D2 steels
AISI T1 steel
Alloy steel
Alloyed cast iron steel
Alloyed tool steel
Alloyed white cast iron steel
Alloyed white cast iron steel
Alpha iron steel
Ancient wootz steel
APM 23 steel
APM 60 steel
Armour steel
ASP 2024 steel
ASTM A213T91 steel
ASTM A351 steel
ASTM A387-22-CL2 steel
ASTM A890/A890M Grade 6A steel
Austempered ductile iron (ADI) steel
Austempered ductile iron (ADI) steel
Austenitic heat resistant steel
Austenitic stainless steel with Ce steel
Austenitic stainless steel
Austenitic stainless steel
Austenitic stainless steel
Austenitic stainless steel
Austenitic stainless steel
Austenitic stainless steel
Austenitic stainless steels
Austenitic steel
Austenitic steel
Austenitic steel
Austenitic steel
Bainitic steels steel
Bainitic steels steel
Bohler K190 PM steel
Bohler K190 PM steel
Bohler S390 PM) steel
Bohler S390 steel
Bohler S390 steel
Bohler S690 steel
Bohler S690 steel
Bhler M390 PM steel
Bhler M390 PM steel
C-Cr-Nb-Ti steel
C130W2 steel
C45 steel
C45 steel
CA6NM steel
Caldie steel
Carbon steel and stainless steels
Carbon steel
Carbon steel
Carbon steel
Carbon steel
Carbon steel
Carbon steel
Cast high speed steel
Cast high speed steel
Cast high speed steel
Cast high speed steel
Cast high speed steel
Cast HSS roll steel
Cast iron steel
Cast iron steel
Cast irons steel
Cast martensitic stainless steel
Cast steel CrMo130L - Electrolytic extraction of carbides steel
Cast steel CrMo130L steel
Cast steel CrMo130L steel
Cast steel I - Electrolytic extraction of carbides steel
Cast steel I - Electrolytic extraction of carbides steel
Cast steel I - Electrolytic extraction of carbides steel
Cast steel
CB2A steel
CB2A steel
CB2A steel
CB2A, CB2, NPM1 steels
CB2A, CB2, NPM1 steels
CB8 (9-12% Cr) steel
CD3MN steel
CD3MN, CD3MWCuN steels
CF8C-Plus steel
CF8C-Plus steel
Chill cast hypoeutecic gray steel
Chromium cast iron steel
Chromium cast iron steel
Chromium ferritic steel
Chromium steel
Chromium steel
Chromium steel
Chromium steel
Chromium steel
Chromium white cast iron steel
Ck35 steel
Co-W steel
Co-W steel
Cold work tool steel
Cold work tool steel
Cold work tool steel
Cold work tool steel
Cold work tool steel
Cold work tool steel
Cold work tool steels (A2, D2, O1, S7, A8 and A11)
Cr and semi HSS steels steel
Cr white cast iron steel
Cr white cast iron steel
Cr-Co steel
Cr-Co steel
Cr-Co steel
Cr-Co steel
Cr-Co steel
Cr-Co steel
Cr-Co steel
Cr-Co steel
Cr-Co steels
Cr-Co-Mn steel
Cr-Co-Mn steel
Cr-Co-Mn steel
Cr-Co-Mn steel
Cr-Co-Mn steel
Cr-Co-Mn steel
Cr-Co-Mn steel
Cr-Co-Mn steel
Cr-Co-Mn steel
Cr-Co-Mo steel
Cr-Co-Mo steel
Cr-Co-Mo steel
Cr-Co-Mo steel
Cr-Co-Mo-V steel
Cr-Co-Mo-V steel
Cr-Co-Mo-V steel
Cr-Hard (Maxidur) steel
Cr-Mo steel
Cr-Mo steel
Cr-Mo steel
Cr-Mo steel
Cr-Mo steel
Cr-Mo steel
Cr-Mo-Mn-Cair-hardening cast tool steel
Cr-Mo-Ni-V steel for turbine rotor steel
Cr-Mo-Ni-V steel
Cr-Mo-V steel
Cr-Mo-V steel
Cr-Mo-V steel
Cr-Mo-V steel
Cr-Mo-V steel
Cr-Mo-V steel
Cr-Mo-V steel
Cr-Mo-V-B steel
Cr-Mo-V-W steel
Cr-Mo-V-W steel
Cr-Mo-W-V steel
Cr-Mo-W-V steel
Cr-Mo-W-V steel
Cr-Mo-W-V steel
Cr-Mo-W-V steel
Cr-Mo-W-V steel
Cr-Mo-W-V steel
Cr-Ni austenitic steel
Cr-Ni steel
Cr-Ni steel
Cr-Ni steel
Cr-Ni steel
Cr-Ni steel
Cr-Ni steel
Cr-Ni steel
Cr-V low-alloyed steel
Cr25 cast steel
Creep resistant austenitic stainless steel
Creep resistant steel
Creep resistant steel
Creep resistant steels
CRONIDUR 30 steel
CRONIDUR 30 steel
D2 steel
D2 steel
D2 steel
D2 steel
D2 steel
D2 steel
D2 steel
D2, D3, M1, M4 steels
D3 steel
D3 steel
D3 steel
D3 steel
D3 steel
D3, H13, L6, H21, M42, T15 steels
Damascus steel
Damascus steel
DC01EK and DC04EK steels
DC01EK and DC04EK steels
Dievar steel
Dillidur 690 steel
DP-980 steel
DT4 series steels steel
Ductile cast iron steel
Ductile cast iron steel
E911 steel
E911 steel
Electrical sheet steel
Eutectic white cast iron steel
Eutectic white cast iron steel
EutecticA steel
Eutectoid steel
Eutectoid steel
Eutectoid steel
Eutectoid steel
FB2 steel
Fe - 0.03% C 22.25% Cr 5.5% Ni 3% Mo 0.2% N steel
Fe 0.94% C 0.51% Mn 0.32% Si 1.34% Cr steel
Fe 1% C steel
Fe 1% C steel
Fe 1.0% C binary alloy steel
Fe 1.31% C 0.35% Mn 0.25% Si steel
Fe 1.4% C binary alloy steel
Fe 2.95% C 0.61% Mn 29.3% Cr steel
Fe 4.0% C 0.3% Si 0.16% Mn 0.91% Cr steel
Fe 0.11% C 0.85% Mn0.21% S steel
Fe 0.16% C 1.26% Mn0.22% Si0.15% Cr steel
Fe 0.94% C 0.51% Mn0.32% Si1.34% Cr steel
Fe 1.2% C binary alloy steel
Fe 1.31% C water-hardenable tool steel
Fe 1.31% C 0.35% Mn0.25% Si steel
Fe 1.31% C 0.35% Mn0.25% Si steel
Fe 1.31% C 0.35% Mn0.25% Si steel
Fe-(4 6)Mn-(6 8)Al-0.3C steel
Fe-0.049C-0.3Mn-0.126V, Fe-0.38C-1.5Mn-0.5Si-O.1V, Fe-0.052C-0.18Mn-0.12Ti steel
Fe-0.07C-1.35Mn-0.047Ti-0.086Nb steel
Fe-0.35C-0.9Mo steel
Fe-0.4C-25Cr-20Ni steel
Fe-0.52C-3.8Cr-0.5Mo-lV-18.8W steel
Fe-0.5C-0.7Mn steel
Fe-0.7C-14.5Cr-0.9Mo steel
Fe-0.85Mo-2Ni-0.6C steel
Fe-0.86C-23.8Cr-1.9Si-2.1 Ni alloy steel
Fe-0.9C-11.3Cr-0.7Mn-2.95Mo-0.3Si, Fe-1.33C-6.8Cr-2.4Mo-0.2Si steel
Fe-1% C steel
Fe-1% C steel
Fe-1.31% C0.35% Mn0.25% Si steel
Fe-1.34 C-13.1 Mn steel
Fe-1.7C-1.2Si-1.1Mn-0.8Ni-3.6Cr-1.7Mo-4.7V alloy steel
Fe-10% TiC steel
Fe-10% TiC steel
Fe-10% TiC steel
Fe-12.2 wt.%Cr-0.84 wt.% Mo-0.43 wt.V-1.44 wt.% C steel
Fe-12Cr-0.2C steel
Fe-12Cr-1.6Mn-1.0Ni-0.5Si-4.1C steel
Fe-13Mn-0.8C steel
Fe-18Mn-0.75C-1.7Al-0.5Si steel
Fe-1C-4.4Cr-l.6V alloy steel
Fe-2.1C-l4.7Cr-lNb alloy steel
Fe-2.2C-20.5Mo steel
Fe-2.4C-0.9Si-0.9Mn-0.1 Ni-2.9Cr-3.4Mo-5-9V alloy steel
Fe-2.4C-5.4Cr-6V alloy steel
Fe-23.3Mo-1.1C alloy steel
Fe-25Cr-3.1C-2.0Mn-0.7Si, Fe-25Cr-5.2C-2.1Mn-0.4Si steel
Fe-2C-12Cr steel
Fe-3.3C-9.2V-2Si steel
Fe-3.3C-l6Cr-3Mo-lMn-0.5Si alloy steel
Fe-30.8 Ni-26.6 Cr steel
Fe-30.8Ni-26.6Cr alloy steel
Fe-30W-4.3C alloy steel
Fe-4.46C-33.6Cr-1.19Mn-0.78Si-0.022S-0.028P steel
Fe-5%Cr-5%Mo-5%W-5%V-5%Co-2.0%C cast steel
Fe-5Cr-5W-5Mo-V-C steel
Fe-8Cr-C steel
Fe-Bi-B alloy steel
Fe-C alloy steel
Fe-C alloy steel
Fe-C alloy steel
Fe-C-Mn-Al steel
Fe-C-Mo steel
Fe-Cr-Ni-B alloy steel
Fe-l.3C-12.7Mo steel
Fe-Mn-C alloy steel
Fe-Mn-Si-Ni steel
Fe-Mo-C alloy steel
Fe-V-Ta-C alloy steel
Fe-W-C alloy steel
Fe3Al steel
Fe3Al-based alloy steel
Ferritic stainless steel
Ferritic stainless steel
Ferritic steel
Ferritic steel
Ferro-Titanit steel
Fe0.17C steel
Fe0.25V0.05C steel
Fe0.29C1.41Si1.42Mn steel
Fe0.75V0.15C steel
Fe0.8C steel
Fe0.8C steel
Fe0.8C steel
Fe1% C1.5% Cr steel
Fe12Cr0.2C steel
Fe1V0.2C steel
Fe4Mo0.1Nb0.2C steel
Fe4Mo0.2C steel
Fe4Mo0.2C steel
Fe6W0.23C steel
FeCMo martensitic steel
FeCMoV martensitic steel
FeCV steel
FeVC stel steel
Fine-grained structural steel
G-X 10CrNiMoNb18-10 steel
G200CrMoNi4-6-3 steel
G21CrMoV4 6 (L21HMF) cast steel
G21CrMoV4 6 (L21HMF) steel
GCr15 steel
GJN-HV 550 white cast iron steel
Grade 91 steel
Grade 91 steel
Grade P11 SA335 steel
H11 steel
H13 steel
H13 steel
H13 steel
H13 steel
H13 steel
OH236NI steel
Hadfield manganese steel
Hadfield Mn steel
Hadfield steel
Hadfield steel
Hadfield steel
Hard faced Cera metal sheet steel
Hardfacing alloy (Fe- 34Cr-4.5C) steel
Hardfacing alloys steel
Hardfacing steel
HCM12 steel
HCM12 steel
HCM12A steel
HCM12A steel
Heat resistant steel
Heat resistant steel
Heat resistant steel
Heat resistant steel
Heat resistant steel
HiCr steel
High alloy tool steel
High alloyed chromium cast iron steel
High carbon steel
High carbon tool steel
High chromium cast iron steel
High chromium cast iron steel
High chromium cast iron steel
High chromium cast iron steel
High chromium cast iron steel
High chromium white iron steel
High Cr (11 wt.%) tempered martensitic steel
High Cr cast iron steel
High Cr cast steel
High Cr ferritic steel
High Cr steel, semi high speed steel
High Cr steel
High Cr white cast iron Fe-21Cr-3Ni-1.7Mo-2.4C steel
High speed steel roll steel
High speed steel
High speed steel
High speed steel
High speed steel
High speed steel
High speed steel
High speed steel
High speed steel
High speed steel
High speed steel
High speed steel
High speed steel
High speed steel
High speed steel
High strength spring steel
High strength spring steel
High strength steel
High strength steel
High vanadium cast iron steel
High-carbon high speed steel
High-carbon tool steel
High-chromium white cast iron steel
High-chromium white cast iron steel
High-Chromium white iron steel
High-chromium white iron steel
High-speed steel S 6-5-2-5 steel
High-speed steel S 6-5-2-5 steel
High-strength low-alloy steel
HK30 steel
Hot work tool steel
Hot work tool steel
Hot work tool steel
Hot work tool steel
HP40 steel
HR120 and AL20-25+Nb steels< steel
HR120, AL20-25+Nb steel
HR6W steel
HS 3-1-2, HS 6-5-2 steel
HS 6-5-3 steel
HS18-0-1 and HS6-5-2 steel
HS18-0-1 steel
HS3-1-2, HS6-5-2 steels
HS6-5-2 steel
HSLA steel
HSLA steel
HSLA steel
HSLA steel
HSLA-type microalloyed steel
HSS and HiCr irons steel
HSS rolls steel
HSS6-5-2C steel
HSS7 steel
HSS7 steel
HTUPS4 and NF709 steels
HTUPS4, NF709 steel
Hyper-eutectic white cast iron
Hyper-eutectoid steel
Hyper-eutectoid steel
HyperA steel
HyperA white cast iron
Hypereutectoid steel
HyperEXP steel
HypoA steel
JAC590R steel
JIS SCH2 steel
JIS SKS3 and BSBO1 steels
JIS-SCM440 steel
K110, PM steel K390 steel
K190 ISOMATRIX PM steel
K190 ISOMATRIX PM steel
K390 steel
Kosmos and Aurora steels
Kosmos, Aurora steel
L1, S2, S5, S7, H13, M2 steel
LDX 2101 steel
LIME (Laser Melt Injection) steel
Line pipe steel
LM, EDS, SEM, TEM steel
Low alloyed carbon steel
Low alloyed steels
Low carbon microalloyed steel
Low carbon niobium steel
Low carbon steel with Cu steel
Low carbon steel
Low carbon steel
Low carbon steel
Low carbon steels steel
Low-carbon steel
Low-carbon steel
M2 steel
M2 steel
M2 steel
M2 steel
M4 steel
M4 steel
M4 steel
M42 steel
M42 steel
M42 steel
M42 steel
M50 steel
MANET steel
Manet steel
Maraging steel
Martensitic stainless steel
Martensitic stainless steel
Martensitic steel
Martensitic steel
Martensitic steel
Martensitic steel
Martensitic steel
Martensitic steel
Mat.No. 1.0501, DIN C35, AISI 1035 steel
Mat.No. 1.2067, DIN 100Cr6, AISI L1/L3 steel
Mat.No. 1.2080, DIN X210Cr12, AISI D3 steel
Mat.No. 1.2312, DIN 40CrMnMoS8-6 steel
Mat.No. 1.2312, DIN 40CrMnMoS8-6 steel
Mat.No. 1.2327, DIN 86CrMoV7 steel
Mat.No. 1.2343, DIN X38CrMoV5-1, AISI H11 steel
Mat.No. 1.2343, DIN X38CrMoV5-1, AISI H11 steel
Mat.No. 1.2344, DIN X40CrMoV51, AISI H13 steel
Mat.No. 1.2344, DIN X40CrMoV51, AISI H13 steel
Mat.No. 1.2344, DIN X40CrMoV51, AISI H13 steel
Mat.No. 1.2344, DIN X40CrMoV51, AISI H13 steel
Mat.No. 1.2344, DIN X40CrMoV51, AISI H13 steel
Mat.No. 1.2345, DIN X50CrVMo51, AISI Approx. H11 steel
Mat.No. 1.2345, DIN X50CrVMo51, AISI Approx. H11 steel
Mat.No. 1.2363, DIN X100CrMoV5-1, AISI A2 steel
Mat.No. 1.2363, DIN X100CrMoV5-1, AISI A2 steel
Mat.No. 1.2376, DIN X96CrMoV12 steel
Mat.No. 1.2376, DIN X96CrMoV12 steel
Mat.No. 1.2378, DIN X220CrVMo12-2 steel
Mat.No. 1.2379*, DIN X155CrVMo12-1, AISI D2 steel
Mat.No. 1.2379*, DIN X155CrVMo12-1, AISI D2 steel
Mat.No. 1.2379, DIN X155CrVMo12-1, AISI D2 steel
Mat.No. 1.2379, DIN X155CrVMo12-1, AISI D2 steel
Mat.No. 1.2379, DIN X155CrVMo12-1, AISI D2 steel
Mat.No. 1.2436, DIN X210CrW12 steel
Mat.No. 1.2519, DIN 110WCrV5, AISI Approx. O7 steel
Mat.No. 1.2519, DIN 110WCrV5, AISI Approx. O7 steel
Mat.No. 1.2550, DIN 60WCrV7, AISI S1 steel
Mat.No. 1.2550, DIN 60WCrV7, AISI S1 steel
Mat.No. 1.2550, DIN 60WCrV7, AISI S1 steel
Mat.No. 1.2550, DIN 60WCrV7, AISI S1 steel
Mat.No. 1.2552, DIN 80WCrV8 steel
Mat.No. 1.2552, DIN 80WCrV8 steel
Mat.No. 1.2581, DIN X30WCrV93, AISI H21 steel
Mat.No. 1.2581, DIN X30WCrV93, AISI H21 steel
Mat.No. 1.2581, DIN X30WCrV93, AISI H21 steel
Mat.No. 1.2581, DIN X30WCrV93, AISI H21 steel
Mat.No. 1.2601, DIN X165CrMoV12 steel
Mat.No. 1.2601, DIN X165CrMoV12 steel
Mat.No. 1.2606, DIN X37CrMoW5-1, AISI H12 steel
Mat.No. 1.2606, DIN X37CrMoW5-1, AISI H12 steel
Mat.No. 1.2631, DIN X50CrMoW9-1-1 steel
Mat.No. 1.2631, DIN X50CrMoW9-1-1 steel
Mat.No. 1.2690 steel
Mat.No. 1.2690 steel
Mat.No. 1.2713, DIN 55NiCrMoV6, AISI L6 steel
Mat.No. 1.2714, DIN 56NiCrMoV7 steel
Mat.No. 1.2714, DIN 56NiCrMoV7 steel
Mat.No. 1.2714, DIN 56NiCrMoV7 steel
Mat.No. 1.2726, DIN 26NiCrMoV5 steel
Mat.No. 1.2726, DIN 26NiCrMoV5 steel
Mat.No. 1.2747, DIN X210Cr12, AISI D3 steel
Mat.No. 1.2747, DIN X210Cr12, AISI D3 steel
Mat.No. 1.2827, DIN 44MnSiV4 steel
Mat.No. 1.2827, DIN 44MnSiV4) steel
Mat.No. 1.2838, DIN 145V33 steel
Mat.No. 1.2838, DIN 145V33 steel
Mat.No. 1.2838, DIN 145V33 steel
Mat.No. 1.2838, DIN 145V33 steel
Mat.No. 1.2838, DIN 145V33 steel
Mat.No. 1.2842, DIN 90MnCrV8, AISI O2 steel
Mat.No. 1.2842, DIN 90MnCrV8, AISI O2 steel
Mat.No. 1.2885, DIN X32CrMoCoV3-3-3, AISI H10A steel
Mat.No. 1.2885, DIN X32CrMoCoV3-3-3, AISI H10A steel
Mat.No. 1.3207, DIN S10-4-3-10, AISI T42 steel
Mat.No. 1.3207, DIN S10-4-3-10, AISI T42 steel
Mat.No. 1.3207, DIN S10-4-3-10, AISI T42 steel
Mat.No. 1.3243, DIN S6-5-2-5, AISI M35 steel
Mat.No. 1.3243, DIN S6-5-2-5, AISI M35 steel
Mat.No. 1.3348, DIN S2-9-2, AISI M7 steel
Mat.No. 1.3348, DIN S2-9-2, AISI M7 steel
Mat.No. 1.3348, DIN S2-9-2, AISI M7 steel
Mat.No. 1.4057, DIN X17CrNi16-2, AISI 431 steel
Mat.No. 1.4057, DIN X17CrNi16-2, AISI 431 steel
Mat.No. 1.4057, DIN X17CrNi16-2, AISI 431 steel
Mat.No. 1.4057, DIN X17CrNi16-2, AISI 431 steel
Mat.No. 1.4057, DIN X17CrNi16-2, AISI 431 steel
Mat.No. 1.4122, DIN X39CrMo17-1 steel
Mat.No. 1.4122, DIN X39CrMo17-1 steel
Mat.No. 1.4571, DIN X6CrNiMoTi17-12-2, AISI 316 Ti steel
Mat.No. 1.4571, DIN X6CrNiMoTi17-12-2, AISI 316 Ti steel
Mat.No. 1.4747, DIN X80CrNiSi20 steel
Mat.No. 1.4747, DIN X80CrNiSi20 steel
Mat.No. 1.4747, DIN X80CrNiSi20 steel
Mat.No. 1.4762, DIN X10CrAl24, AISI 446 steel
Mat.No. 1.4767, DIN CrAl 20 5 steel
Mat.No. 1.4767, DIN CrAl 20 5 steel
Mat.No. 1.4767, DIN CrAl 20 5 steel
Mat.No. 1.6773, DIN 36NiCrMo16 steel
Mat.No. 1.6773, DIN 36NiCrMo16 steel
Mat.No. 1.6773, DIN 36NiCrMo16 steel
Mat.No. 1.6773, DIN 36NiCrMo16 steel
Mat.No. 1.6773, DIN 36NiCrMo16 steel
Mat.No. 11.3207, DIN S10-4-3-10, AISI T42 steel
Mat.No. 11.3343, DIN S5-5-2, AISI M2 steel
Mat.No. 11.3343, DIN S5-5-2, AISI M2 steel
Medium carbon steel
Medium carbon steel
Micro alloyed steel
Micro-Melt Maxamet alloy steel
Microalloyed constructional steel
Microalloyed Nb-Mo steel
Microalloyed steel
Microalloyed steel
MM23 steel
Mn steel
Mo stainless steel
Molybdenum steel
Molybdenum steel
Molybdenum steel
Molybdenum steel
Molybdenum steel
Mottled iron steel
Nb cast iron steel
Nb-stabilized 18 Cr-8 Ni stainless steel
Nb-stabilized 18 Cr-8 Ni stainless steel
NCWV/D3 steel
NCWV/D3 tool steel
New hot work tool steel
NF709 and NF709R steels
NF709 steel
NF709, NF709R steel
Ni Resist steel
Ni-Cr air-hardening steel
Ni-Hard cast iron steel
Ni-Hard cast iron steel
Ni-Hard cast iron steel
Ni-Hard cast iron steel
Ni-Hard cast iron steel
Ni-Hard cast iron steel
Ni-Hard Iron class I Type B steel
Nickel Alloy II steel
Nickel alloy steel
NiHardcast iron steel
Nodular cast iron steel
Nodular cast iron steel
Nodular cast iron steel
Nodular cast iron steel
NPM1 steel
NPM1 steel
O1 steel
O6 steel
O6 steel
Open hearth mild steel
P20, H11, H13, H21 steels
P22 steel
P5 steel
P5 steel
P9, P91, P92, EP911 steels
P91 steel
P91 steel
P91 steel
P91 steel
P91 steel
P91 steel
P91 steel
P91, P92 and E91 steels
P92 steel
P92 steel
P92 steel
P92 steel
P92, HCM12, X20CrMoV121 steels
P92, P911 steel
Pearlite-free and low-pearlite steel
Pearlitic ductile iron steel
Pearlitic ductile iron steel
Pearlitic steel
Plastic mould steel
PM AISI M2 steel
PM cold work tool steel
PM high speed steel
PM M42 high speed steel
PM M42 high speed steel
PM Sinter 23 steel
PM steel
PM T15 steel
PM T15 steel
PM tool steel
PM tool steel
R7, R47, R102A, R147, R191, R192 and R206N steels
Roltec PM steel
ROLTEC,TOUGHTEC, WEARTEC, AISI A2, D2 and D6 steels
Rp5 steel
S 390 PM, S 690 PM steels
S 390 PM, S 690 PM steels
S 390 PM, S 690 PM steels
S 6-5-2 steel
S 6-5-2-5 steel
S1, O1, M2 steels
S1, O1, M2 steels
S10C steel
S5 steel
S5 steel
S5 steel
S5 steel
S5 steel
S5 steel
S5 steel
S55C, SUP9, SUP7, SUP12 steels
S7 steel
S7 steel
SA 508 Cl.3 steel
SA508 Gr3 steel
SAE 52100 steel
SAE 8620 alloy steel
SAE 8620 steel
SAE 8620 steel
SAE 8620 steel
Sanicro 25 steel
SDK11 steel
SDS II steel
> Semi high speed steel (SHSS), high speed steel (HSS) steel
Semi high speed steel
Semi high speed steel
Semi-high-speed steel (HSS) steel
Semi-HSS grades, steel
SF, SF&F and PM steels steel
SHSS II steel
SINTER 23 steel
Sinter-hardening steel
SKD11 steel
SS 2726 steel
SS 2726 steel
SS2541, THG2000, QRO90, MCG 4M steels
SS440C steel
Stainless steel
Stainless steel
Standard and HSS steels
Steel for nuclear industry steel
Steel for rolls steel
Steel grade CSN 414209 steel
Steel specimen removed from a furnace door steel
Steel with 0.1% C, 10% Cr and 0 to 4% W steel
Steel with Nb addition steel
Steel with Nb addition steel
Steel with Nb addition steel
Steel with Nb addition steel
Steel with Nb addition steel
Steel with Nb addition steel
Steel with Nb addition steel
Steel with Nb addition steel
Steel with niobium steel
Stellites 6 and 21 steels
Stromhard austenitic manganese steel
Stromhard austenitic manganese steel
Stromhard austenitic manganese steel
Stromhard austenitic manganese steel
Structural steel
Surface treated steel
SUS316 steel
Sverker 21 steel
Sverker 21 steel
T/P23 (2.25Cr1.5WVNbTi) and T/P24 (2.25Cr1MoVNbTi) steels
T1 steel
T1 steel
T1 steel
T1 steel
T11, C9 steel
T15 steel
T15 steel
T24 steel
T25 and P91 steels
T347 stainless steel
T91, T92 steels
TA13 steel
TAC1 steel
Tantalum carbide steel
TENA steel
TENARIS grade 91 and 911 steel
TENASTEEL steel
THG2000, MCG2006, QRO90 steels
Thyrospray 2399 steel
Ti stabilized 18 Cr-8 Ni stainless steel
Ti stabilized 18 Cr-8 Ni stainless steel
Ti stabilized 18 Cr-8 Ni stainless steel
TiNb and IF steels steel
Titanium stabilized austenitic stainless steel
Tool steel
Tool steel
Tool steel
TRIP steel
TRIP steel
TRIP steel
Tungsten steel
TWIP steel
TWIP steel
Uddeholm Vancron 40 PM grade steel
UHCS-10Al-1.5C steel
Ultrahigh strength steel
Unalloyed steel
Unalloyed steel
Unalloyed steel
Unalloyed steel
Unalloyed steel
Unalloyed steel
Unalloyed tool steel
Unalloyed white iron steel
UNS S31803 steel
UTOP 38 - C4751, UTOP 55 - C5742 steels
Vanadis 6 steel
Vanadis 10 steel
Vanadis 10 steel
Vanadis 23 steel
Vanadis 23 steel
Vanadis 23, AISI M3;2 steels
Vanadis 30 steel
Vanadis 30 steel
Vanadis 4 steel
Vanadis 4 steel
Vanadis 4 steel
Vanadis 6 PM steel
Vanadis 6 steel
Vanadis 6 steel
Vanadis 6 steel
Vanadis 6 steel
Vanadis 6 steel
Vanadis 6 steel
Vanadis 6 steel
Vanadis 60 steel
Vanadis 60 steel
Vanadis steel
Vanadium steel
Vancron steel
W1 steel
W1 steel
W1 steel
W1 steel
W1 steel
W1 steel
W1 steel
W1 steel
W1 steel
W1 steel
W1 steel
W18Cr4, W6Mo5Cr4V steels
W2 steel
W2 steel
Wear resistant cast iron for rolls steel
WeldoverlayA and WeldoverlayB steel
WeldoverlayA steel
WeldoverlayB steel
Weldox steel
White cast Fe-Cr-C-V alloy steel
White cast iron
White cast iron
White cast iron
White cast iron
White cast iron
White cast iron
White cast iron
White cast iron
White cast irons
X10CrMoVNb9-1 steel
X11CrMoWVNb9-1 (T/P911) steel
X11CrMoWVNb9-1 (T/P911) steel
X122Cr13 steel
X12Cr13 steel
X12CrMo7 steel
X12CrMo9-1 steel
X150CrMoV12-1 steel
X155CrVMo12-1 steel
X155CrVMo12-1, HS6-5-2 steel
X155CrVMo121 steel
X180CrMo12-1 steel
X20, P91 steel
X20Cr13 steel
X20CrMoV12-1 steel
X20CrMoV12-1 steel
X20CrMoV12-1 steel
X20CrMoV12-1 steel
X20CrMoV121 steel
X20CrMoV121 steel
X20CrMoV121, P91 steel
X20CrMoWV12-1 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210Cr12 steel
X210CrW12 steel
X22, P91, P92 steel
X2NiCoMo11-8-6 steel
X2NiCoMo13-15-10 steel
X2NiCoMo18-12-2 steel
X2NiCoMo18-8-5 steel
X38CrMoV5 steel
X40CrMoV5-1 steel
X48CrMoV8-1-1 steel
X48CrMoV8-1-1 steel
X70, X80 and Grade 100 steels
X7CrNiMoAl15-7 steel
X8CrCoNiMo10-6 steel
X8CrNiMo27-5 steel
XC50 steel

Copyright © 2018 by Steel Data. All Rights Reserved.