Tool Steels

0.10C-2.50Mn-3.00Cr-1.00Ni Steel
0.20C-13.20Cr-1.10Mo Steel
0.35C-5.00Cr-1.35Mo-0.45V Steel
0.35C-5.00Cr-2.30Mo-0.60V Steel
0.35C-5.00Cr-2.30Mo-0.60V Steel
0.35C-5.20Cr-1.40Mo-0.55V Steel
0.35C-5.20Cr-1.40Mo-0.55V Steel
0.36C-5.20Cr-1.90Mo-0.55V Steel
0.36C-5.20Cr-1.90Mo-0.55V Steel
0.36C-5.20Cr-1.90Mo-0.55V Steel
0.36C-5.20Cr-1.90Mo-0.55V Steel
0.36C-5.20Cr-1.90Mo-0.55V Steel
0.38C-2.60Cr-2.25Mo-0.90V Steel
0.38C-5.00Cr-1.75Mo-0.55V Steel
0.40C-3.30Cr-1.20Mo-1.25V-2.40W-1.60Co Steel
0.40C-4.70Cr-3.50Mo-3.70V Steel
0.40C-5.25Cr-1.35Mo-1.00V Steel
0.45C-1.35Cr-0.70Mo-0.20V-4.10Ni Steel
0.45C-7.40Cr-1.40Mo-1.35V Steel
0.46C-1.80Cr-0.30Mo Steel
0.4C-4.5Cr-2Mo-0.5W-0.5V Steel
0.50C-3.20Cr-1.50Mo Steel
0.50C-4.50Cr-3.00Mo-0.55V Steel
0.50C-4.50Cr-3.00Mo-0.55V Steel
0.50C-8.00Cr-1.50Mo-0.50V Steel
0.52C-0.95Si-8.0Cr-1.40Mo Steel
0.53C-4.00Cr-2.00Mo-1.10V-1.50W-0.90Co Steel
0.55C-0.40Cr-0.45Mo-0.13V-2.70Ni Steel
0.55C-2.60Cr-2.25Mo-0.85V Steel
0.55C-4.00Cr-4.25Mo-1.00V Steel
0.55C-4.50Cr-1.00V-2.15W-2.75Mo Steel
0.56C-5.20Cr-1.30Mo-1.40W Steel
0.60C-4.50C-0.50Mo-0.20V Steel
0.60C-5.0%Cr-2.0Mo-0.50V Steel
0.60C-5.00Cr Steel
0.60C-8.0Cr-1.30Mo-0.70V Steel
0.65C-3.05Cr-0.50Mo-0.13V Steel
0.70C-5.00Cr-2.30Mo-0.50V Steel
0.70C-8.50Cr-1.40Mo-1.00V-1.50Ni Steel
0.75C-3.06Cr-0.49Mo-0.12V Steel
0.77C-4.91Cr-0.29Mo Steel
0.80C-7.50Cr-1.30Mo-2.75V Steel
0.85C-5.00Cr-1.35Mo-2.75V Steel
0.85C-7.70Cr-1.50Mo-2.30V Steel
0.85C-8.40Cr-2.50Mo-0.15Nb Steel
0.90C-16.00Cr-0.30Mo-1.00Co Steel
0.90C-7.80Cr-2.50Mo-0.50V Steel
06 Steel
06 Steel
1.00C-1.50Cr Steel
1.00C-10.00Cr-1.05Mo-0.25V Steel
1.00C-8.00Cr-2.50Mo-0.30V Steel
1.00C-8.00Cr-2.70Mo-0.30V Steel
1.00C-8.25Cr-2.25Mo-0.40V Steel
1.00C-8.25Cr-2.25Mo-0.40V Steel
1.0503 Steel
1.05C-14.00Cr-4.00Mo Steel
1.10C-0.90Si-8.30Cr-2.10Mo-0.50V Steel
1.10C-5.25Cr-1.10Mo-4.00V Steel
1.10C-7.60Cr-1.60Mo-2.40V-1.15W Steel
1.13C-7.75Cr-1.55Mo-2.40V-1.10W Steel
1.1525 Steel
1.1545 Steel
1.1563 Steel
1.1573 Steel
1.15C-8.50Cr-1.50Mo-1.95V-1.50W Steel
1.15C-8.50Cr-1.50Mo-1.95V-1.50W Steel
1.1620 Steel
1.1730 Steel
1.1730 Steel
1.1730 Steel
1.2002 Steel
1.2002 Steel
1.2008 Steel
1.2063 Steel
1.2067 Steel
1.2067 Steel
1.2080 Steel
1.2080 Steel
1.2080 Steel
1.2080 Steel
1.2080 Steel
1.2080 Steel
1.2083 Steel
1.2083 Steel
1.2083 Steel
1.2083 Steel
1.2085 Steel
1.2085 Steel
1.20C-12.00Cr-1.40Mo-1.70V-2.50W Steel
1.20C-8.20Cr-1.40Mo-1.95Mo-1.40W Steel
1.2101 Steel
1.2162 Steel
1.2190 Steel
1.2201 Steel
1.2201 Steel
1.2210 Steel
1.2210 Steel
1.2235 Steel
1.2242 Steel
1.2243 Steel
1.2249 Steel
1.2311 Steel
1.2311 Steel
1.2311 Steel
1.2311 Steel
1.2311 Steel
1.2311/1.2312 Steel
1.2312 Steel
1.2312 Steel
1.2312 Steel
1.2312 Steel
1.2312 Steel
1.2312 Steel
1.2312 Steel
1.2312 mod. Steel
1.2316 Steel
1.2316 Steel
1.2323, 1.2343, 1.2738, 1.6944 Steels
1.2327 Steel
1.2328 Steel
1.2329 Steel
1.2340 Steel
1.2342 Steel
1.2343 Steel
1.2343 Steel
1.2343 Steel
1.2343 Steel
1.2343 Steel
1.2343 Steel
1.2343 Steel
1.2343 Steel
1.2343 Steel
1.2343 Steel
1.2343 Steel
1.2343 Steel
1.2343 Steel
1.2343 Steel
1.2343 mod. Steel
1.2344 Steel
1.2344 Steel
1.2344 Steel
1.2344 Steel
1.2344 Steel
1.2344 Steel
1.2344 Steel
1.2344 Steel
1.2344 Steel
1.2344 improved Steel
1.2344, 1.2365, 1.2367 Steels
1.2345 Steel
1.2357 Steel
1.2357 Steel
1.2360 Steel
1.2361 Steel
1.2362 Steel
1.2362 Steel
1.2363 Steel
1.2363 Steel
1.2363 Steel
1.2363 Steel
1.2363 Steel
1.2363 Steel
1.2363 Steel
1.2365 Steel
1.2365 Steel
1.2365 Steel
1.2365 Steel
1.2367 Steel
1.2367 Steel
1.2367 Steel
1.2367 Steel
1.2369 Steel
1.2369 Steel
1.2376 Steel
1.2378 Steel
1.2379 Steel
1.2379 Steel
1.2379 Steel
1.2379 Steel
1.2379 Steel
1.2379 Steel
1.2379 Steel
1.2379 Steel
1.2379 Steel
1.2379 Steel
1.2379 Steel
1.2379* Steel
1.2380 Steel
1.2381 Steel
1.2394 Steel
1.2399 Steel
1.2419 Steel
1.2436 Steel
1.2436 Steel
1.2436 Steel
1.2436 Steel
1.2436 Steel
1.2436 Steel
1.2436 Steel
1.2436 Steel
1.2436 Steel
1.2510 Steel
1.2510 Steel
1.2510 Steel
1.2510 Steel
1.2510 Steel
1.2510 Steel
1.2511 Steel
1.2515 Steel
1.2516 Steel
1.2516 Steel
1.2519 Steel
1.2542 Steel
1.2550 Steel
1.2550 Steel
1.2550 Steel
1.2550 Steel
1.2550 Steel
1.2552 Steel
1.2562 Steel
1.25C-0.90Si-8.75Cr-2.70Mo-1.18V Steel
1.25C-8.75Cr-2.70Mo-1.18V Steel
1.2601 Steel
1.2601 Steel
1.2631 Steel
1.2631 Steel
1.2631 Steel
1.2631 Steel
1.2631 Steel
1.2631 Steel
1.2691 Steel
1.2711 Steel
1.2714 Steel
1.2714 Steel
1.2714 Steel
1.2714 Steel
1.2714 Steel
1.2714 Steel
1.2714 Steel
1.2714 Steel
1.2721 Steel
1.2721 Steel
1.2726 Steel
1.2738 Steel
1.2738 Steel
1.2738 Steel
1.2738 Steel
1.2738 Steel
1.2738 mod
1.2738 mod Steel
1.2738 mod. Steel
1.2738 mod. Steel
1.2740 Steel
1.2743 Steel
1.2746 Steel
1.2746 Steel
1.2746 Steel
1.2764 Steel
1.2766 Steel
1.2767 Steel
1.2767 Steel
1.2767 Steel
1.2767 Steel
1.2767 Steel
1.2767 Steel
1.2767 Steel
1.2767 Steel
1.2767 Steel
1.2767, 1.2738, 1.2311, 1.2766 Steels
1.2770 Steel
1.2787 Steel
1.2790 Steel
1.2791 Steel
1.2826 Steel
1.2826, 1.2101 Steels
1.2833 Steel
1.2842 Steel
1.2842 Steel
1.2842 Steel
1.2842 Steel
1.2842 Steel
1.2842 Steel
1.2851 Steel
1.2885 Steel
1.2885 Steel
1.2891 Steel
1.2990 Steel
1.2999 Steel
1.2999 Steel
1.3207 Steel
1.3241 Steel
1.3243 Steel
1.3243 Steel
1.3247 Steel
1.3247 Steel
1.3343 Steel
1.3503 Steel
1.3520 Steel
1.3543 Steel
1.3551 Steel
1.3553 Steel
~1.4034 Steel
1.40C-4.60Cr-3.20Mo-2.70V Steel
1.40C-4.60Cr-3.20Mo-3.70V Steel
1.40C-4.60Cr-3.20Mo-3.70V Steel
1.40C-4.60Cr-3.20Mo-3.70V Steel
1.40C-4.70Cr-3.50Mo-3.70V Steel
1.46C-4.50Cr-4.50Mo-4.00V-5.75W Steel
1.50C-4.00Cr-2.50Mo-4.00V-2.50W Steel
1.60C-5.00Cr-2.30Mo-7.00V Steel
1.80C-5.25Cr-1.35Mo-9.00V Steel
1.85C-20.0Cr-0.75V Steel
1.85C-20.0Cr-0.75V Steel
1.90C-20.00Cr-1.00Mo-4.00V Steel
1.90C-20.00Cr-1.00Mo-4.00V Steel
1.90C-20.00Cr-1.00Mo-4.00V-0.60W Steel
1.90C-20.00Cr-1.00Mo-4.00V-0.60W Steel
1.90C-5.25Cr-9.10V-1.30Mo Steel
100Cr6, 100CrMo5 Steels
100Cr6, 100CrMo5 Steels
100CrMo5 Steel
100CrMo7 Steel
100CrMo7 Steel
100MnCrW4 Steel
100MnCrW4 Steel
100MnCrW4 Steel
100MnCrW4 Steel
100V1 Steel
100V1 Steel
100V1, 145V33 Steels
100W4 Steel
100WV4 Steel
102Cr6 Steel
102Cr6 Steel
102Cr6 Steel
102Cr6 Steel
1045 Steel
1045 mod. Steel
1055 mod. Steel
105Cr4 Steel
105MnCr4 Steel
105MnCr4 Steel
105V Steel
105WCr6 Steel
105WCr6 Steel
110W4KU Steel
110WCrV5 Steel
110WCrV5 Steel
115CrV3 Steel
115CrV3 Steel
115CrV3 Steel
115W8 Steel
120W4 Steel
120WV4 Steel
120WV4 Steel
125Cr2 Steel
125CrSi5 Steel
14-4CrMo Steel
14-4CrMo Steel
140Cr2 Steel
140CrV1 Steel
142WV13 Steel
145Cr6 Steel
145Cr6 Steel
145Cr6 Steel
145V33 Steel
145V33 Steel
145V33 Steel
14NiCr18, X19NiCrMo4 Steels
15NiCr14 Steel
15NiCr18 Steel
2.10C-12.00Cr-0.80Mo-3.80V Steel
2.10C-6.80Cr-1.50Mo-5.40V Steel
2.10C-6.80Cr-1.50Mo-5.40V Steel
2.10C-6.80Cr-1.50Mo-5.40V Steel
2.5C-4.0Cr-1.0W-4.0Mo-9.0V-2.0Co PM Steel
2.80C-7.00Cr-2.30Mo-8.90V Steel
2.80C-7.00Cr-2.30Mo-8.90V Steel
2.90C-8.00Cr-1.50Mo-9.80V Steel
200CrMn8 Steel
2083/2083 SUPRA ESR Steel
2085/(2316+S) Steel
2162 Steel
21CrMo10 Steel
21MnCr5 Steel
2210 Steel
2311 Steel
2311 Steel
2312 Steel
2316/4122 Steel
2343 EFS/EFS SUPRA ESR Steel
2344 EFS/EFS SUPRA ESR Steel
2361/4112 EFS/EFS SUPRA ESR Steel
2363 Steel
2365 EFS Steel
2367 EFS/EFS SUPRA ESR Steel
2379 Steel
2436 Steel
2510 Steel
2550 Steel
26NiCrMoV5 Steel
2709 Steel
2714 Steel
2738/2738 HH Steel
2764 Steel
2767/2767 SUPRA ESR Steel
2826 Steel
2842 Steel
2892 Steel
28NiCrMoV10 Steel
28NiCrV5 Steel
28NiMo17 Steel
2990 Steel
29CrMoV9 Steel
3% Cr Steel
3.40C-5.25Cr-14.50V-1.30 Mo Steel
30CrMoV1227KU Steel
30WCrV15-1 Steel
30WCrV17-2 Steel
32CrMoV12-10 Steel
32CrMoV12-28 Steel
32CrMoV12-28 Steel
32CrMoV12-28 Steel
32CrMoV12-28 Steel
32CrMoV12-28 Steel
32CrMoV12-28 Steel
34CrAl6 Steel
34CrAlNi7 Steel
35CrMo4 Steel
35CrMo7 Steel
35CrMo7 Steel
35MnCrMoV8-6-4-1 Steel
35NiCrMo16 Steel
35NiCrMoV12-5 Steel
35WCrV7 Steel
35WCrV7, 45WCrV7 Steels
38CrCoWV18-17-17 Steel
38SiCrV6 Steel
39Cr4 Steel
40CrMnMo7 Steel
40CrMnMo7 Steel
40CrMnMo7 Steel
40CrMnMo7, 40CrMnNiMo8-6-4 Steels
40CrMnMoS8-6 Steel
40CrMnMoS8-6 Steel
40CrMnNiMo8-6-4 Steel
40CrMnNiMo8-6-4 Steel
40CrMoV13-9 Steel
40CrMoV20 Steel
40CrMoV5-1 Steel
40NiCrMo16 Steel
4130 mod. Steel
41x40 Steel
420M Steel
440C Steel
444A Steel
444C Steel
45CrMoV7 Steel
45CrVMoW5-8 Steel
45CrVMoW5-8 Steel
45CrVMoW5-8 Steel
45NiCr6 Steel
45NiCrMo16 Steel
45NiCrMo16 Steel
45NiCrMo16 Steel
45NiCrMo18 Steel
45NiCrMoV16-6 Steel
45SiCrV6 Steel
45WCrV7 Steel
45WCrV7 Steel
46CrSiMoV7 Steel
48CrMoV6-7 Steel
48CrMoV6-7 Steel
48CrMoV6-7 Steel
50CrMoV13-14 Steel
50CrMoV13-15 Steel
50CrV4 Steel
50NiCr13 Steel
50NiCr13 Steel
50NiCr13 Steel
50NiCr13 Steel
50WCrV8 Steel
51CrV4 Steel
51CrV4, 59CrV4 Steels
51CrV4, 59CrV4 Steels
523C VIP Steel
534C Steel
54NiCrMoV6 Steel
54NiCrMoV6 Steel
552B Steel
55NiCr10 Steel
55NiCr10 Steel
55NiCrMoV6 Steel
55NiCrMoV7 Steel
55NiCrMoV7 Steel
55NiCrMoV7 Steel
55NiCrMoV7 Steel
55NiCrMoV7 Steel
55NiCrMoV7 Steel
55NiCrMoV7 Steel
56NiCrMo7 Steel
56NiCrMo7 Steel
56NiCrMoV7 Steel
56NiCrMoV7 Steel
56NiCrMoV7 Steel
56NiCrMoV7 Steel
57NiCrMoV7-7 Steel
57NiCrMoV7-7 Steel
57NiCrMoV7-7 Steel
58SiCr8 Steel
59CrV4 Steel
60CrMoV18-5 Steel
60CrMoV18-5 Steel
60MnSiCr4 Steel
60MnSiCr4 Steel
60MnSiCr4 Steel
60NiCrMo11 Steel
60NiCrMoV12-4 Steel
60WCrV7 Steel
60WCrV7 Steel
60WCrV8 Steel
60WCrV8 Steel
60WCrV8 Steel
60WCrV8 Steel
61CrSiV5 Steel
61CrSiV5, 90CrSi5 Steels
62CrMoV6 Steel
62SiMnCr4 Steel
62SiMnCr4 Steel
6CrMo15-5 Steel
70MnMoCr8 Steel
70Si7 Steel
739A VIP Steel
73MoV5-2 Steel
73WCrMoV2-2 Steel
75Cr1 Steel
75CrMoNiW6-7 Steel
8%Cr+W Steel
80CrV2 Steel
80MoCrV42-16 Steel
80WCrV8 Steel
819B Steel
81MoCrV42-16 Steel
85Cr1 Steel
85NiV4 Steel
86CrMoV7 Steel
90Cr3 Steel
90Cr3 Steel
90CrSi5 Steel
90MnCrV8 Steel
90MnCrV8 Steel
90MnCrV8 Steel
90MnCrV8 Steel
90MnCrV8 Steel
934B VIP Steel
934E VIP Steel
95MnWCr5 Steel
A-10 Steel
A-2 Steel
A-6 Steel
A10 Steel
A11 Steel
A11 Steel
A18 Steel
A2 Steel
A2 Steel
A2 Steel
A2 Steel
A2 Steel
A6 Steel
A6 Steel
A7 Mod. Steel
A7 Mod. Steel
A8 Steel
A8 Steel
A8 mod. Steel
A8 mod. Steel
A9 Steel
A9 Steel
ACD37 Steel
AISI 2367 Steel
AISI 440C Steel
AISI A8 Steel
AISI A8 Steel
AISI D2 Steel
AISI H13 Steel
AISI M2 Steel
AISI S7 Steel
ARK1 Steel
ASP 2009 Steel
ASP 2011 Steel
ASP 2012 Steel
ASP 2017 Steel
ASP 2023 Steel
ASP 2052 Steel
ASP 2055 Steel
ASP23S Steel
ASSAB 2083 Steel
ASSAB 518 Steel
ASSAB 718 Hi Hard Steel
ASSAB 8407 Supreme Steel
ASSAB 88 Steel
ASSAB PM 23 SuperClean Steel
AUD11 Steel
AUD11 Steel
AUD11 Steel
AUD15 Steel
AUD61 Steel
AUD72 Steel
AUD91 Steel
BALDER Steel
BiMax42+ Steel
Bure Steel
C105U Steel
C105U Steel
C105W2 Steel
C120U Steel
C120U Steel
C125W Steel
C125W Steel
C135W Steel
C45U Steel
C45U Steel
C45U Steel
C45W3 Steel
C55W Steel
C60U Steel
C67W Steel
C70U Steel
C70U Steel
C70U Steel
C75W Steel
C80U Steel
C80U Steel
C80W1 Steel
C80W1 Steel
C80W2 Steel
C85U Steel
C90U Steel
C90U Steel
CF6, H13, H13 mod., H21 Steels
CPM 10V Steel
CPM REX 45 Steel
CR7V-L Steel
CRD Steel
CS1 Steel
CUPRODIE 2 DIE Steel
CX Steel
Caldie Steel
Calmax/Carmo Weld Steel
Cold Work Tool Steels
D-7 Steel
D2 Steel
D2 Steel
D2 Steel
D2 Steel
D2 Steel
D2 Steel
D2 Steel
D2 Steel
D2 Steel
D2 Steel
D2 Tool Steel
D2, D7 and W1 Steels
D3 Steel
D3 Steel
D3 Steel
D3 Tool Steel
D5 Steel
D5 Steel
D6, D2, O1, S1, M2, M32 Steels
D7 Steel
D7 Steel
DAC Steel
DAC10 Steel
DAC3 Steel
DAC40 Steel
DAC45 Steel
DAC55 Steel
DC11 Steel
DC53 Steel
DC53 Steel
DCF Steel
DCF Steel
DCMX Steel
DEX20 Steel
DEX40 Steel
DH2F Steel
DH2F Steel
DH2F Steel
DH31-EX Steel
DHA - Thermo Steel
DHA - World Steel
DHA1 Steel
DM Steel
DRM1 Steel
DRM2 Steel
DRM3 Steel
DRM3 Steel
DRX Steel
DURODI Steel
E M2 Steel
E M35 Steel
E M31 Steel
E M32 Steel
E M4 Steel
E M42 Steel
E M7 Steel
ED11 Steel
Elmax SuperClean Steel
FAX38 Steel
FAX55 Steel
FAXG2 Steel
Formvar Steel
Formvar Steel
GO4 Steel
GO5 Steel
GOA Steel
GP3M, GP4M and GCPPU Steels
GSF Steel
H-13 Steel
H10 Mod. Steel
H10 Mod. Steel
H10 Mod. Steel
H10 Steel
H10 Steel
H10A Steel
H10A Steel
H10A Steel
H10A Steel
H11 Steel
H11 Steel
H11 Steel
H11, 1.2323, P20, 4340 Steels
H12 Steel
H12 Steel
H12, H13, H21 and H42 Steels
H13 ESR Steel
H13 HC Steel
H13 PQ Steel
H13 Steel
H13 Steel
H13 Steel
H13 Steel
H13 Steel
H13 Steel
H13 Steel
H13 Steel
H13 Steel
H13 Steel
H13 Steel
H13 Steel
H13 Tool Steel
H13 mod. Steel
H13 mod. Steel
H13S Steel
H14 Steel
H14 Steel
H19 Steel
H19 Steel
H21 Steel
H21 Steel
H21 Steel
H21 Steel
HM33 Steel
HM35 Steel
HM42 Steel
HM7 Steel
HMT12 Steel
HS 6-5-2C Steel
HS10-4-3-10 Steel
HS18-0-1 Steel
HS18-0-1 Steel
HS2-9-1 Steel
HS2-9-1-8 Steel
HS2-9-2 Steel
HS2-9-2 Steel
HS53M Steel
HS6-5-2-5 Steel
HS6-5-2C Steel
HS6-5-3 Steel
HS6-5-3-8 Steel
HS6-5-3C Steel
HS6-5-3C Steel
HS6-5-4 Steel
HS6-6-2 Steel
HS93R Steel
HWD, RM10Co, HMoD Steels
Hot Work Tool Steels
Idun Steel
Impax Supreme Steel
JIS 6F2 improved Steel
JIS SKD11 Steel
JIS SKD61 Steel
K340 Steel
L-6 Steel
L6 Steel
L6 Steel
Lescowear Steel
M2 (M3-PM), D2 and H13 Steels
M2 Steel
M268 Steel
M340 Steel
M390 Steel
M42 Steel
M62 Steel
M7 Steel
MASTER1 Steel
MASTER1 Steel
MDC-K Steel
MDS9 Steel
MH88 Steel
Mirrax ESR Steel
Nimax Steel
Niolox Steel
O-1 Steel
O-6 Steel
O1 Steel
O1 Steel
O1 Steel
O1 Steel
O1 Steel
O1 Steel
O1 Tool Steel
O6 Steel
P20 Steel
~P20 Steel
P20 Tool Steel
P20 mod. Steel
P20 mod. Steel
PD613 Steel
PM823 Steel
PM823 Steel
PROVA-400, 450, 500 Steels
PW812 Steel
PWCo Steel
PWM Steel
Polmax Steel
Q10 Steel
S-1 Steel
S-5 Steel
S-7 Steel
S-MAGIC Steel
S.D.C. Steel
S.D.C. Steel
S1 Steel
S1 Steel
S1 Steel
S1 Steel
S1 Tool Steel
S290 Steel
S390 Steel
S400 Steel
S401 Steel
S5 Steel
S5 Steel
S5 Steel
S5 Steel
S7 Steel
S7 Steel
S7 Steel
S7 Steel
S7 Steel
SA718 Steel
SCV Steel
SGT Steel
SK301 Steel
SKD11 Steel
SKD11 Steel
SKD61 Steel
SKH2 Steel
SKH3 Steel
SKH4 Steel
SKS3 Steel
SLD Steel
SLD-MAGIC Steel
SMR4 Steel
SMR4 Steel
SS2541, THG2000, MCG 4M and QRO90 Steel
SS2541, THG2000, MCG 4M, QRO90 Steels
STD11 Steel
STD61 Steel
STD61 Steel
STF4M Steel
SX105V Steel
SXACE Steel
Scana TM Steel
Semi-high speed steel
ShelleX Steel
Stavax ESR Steel
T15 Steel
T2367 Steel
TENASTEEL Steel
TENAX 300IM Steel
TENAX300 Steel
TENAX350 Steel
TQ1, HP1, HTR Steels
Tempered Hardness of Some Cold Work Tool Steels Steel
Tempered Hardness of Some Hot Work Tool Steels
Thruhard Supreme High Hard Steel
Thyrospray 2399 Steel
UNS T20811 Steel
USD-H Steel
USN, USD, RPU Steels
Unimax Steel
VD2 Steel
VERTEX Steel
VEX Steel
VH13-IM Steel
VH13-ISO Steel
VH13-ISOMAX Steel
VHSSM50 Steel
VHSUPER Steel
VIMAC3V Steel
VP ATLAS Steel
VP20TS Steel
VS7 Steel
VTMPLUS Steel
Vanadis 10 Steel
Vanadis 4 Extra SuperClean Steel
Vanadis 8 Steel
Vanax Steel
Vancron 40 Steel
Vidar 1 ESR Steel
W-1 Steel
W1 Steel
WF-XTRA Steel
X100CrMoV5 Steel
X100CrMoV5 Steel
X100CrMoV5 Steel
X100CrMoV5 Steel
X100CrMoV5 Steel
X100CrMoV5-1 Steel
X100CrMoV5-1 Steel
X110CrMoV8 Steel
X110CrMoV8 Steel
X110CrMoV8 Steel
X110CrMoV8-2 Steel
X110CrMoV8-2 Steel
X120CrVMoW8-4 Steel
X130W5 Steel
X153CrMoV12 Steel
X153CrMoV12 Steel
X153CrMoV12 Steel
X153CrMoV12 Steel
X153CrMoV12 Steel
X153CrMoV12 Steel
X153CrMoV12 Steel
X153CrMoV12 Steel
X155CrMoV12-1 Steel
X155CrVMo12-1 Steel
X155CrVMo12-1 Steel
X155CrVMo12-1 Steel
X155CrVMo12-1 Steel
X155CrVMo12-1 Steel
X15CrCoMoV10-10-5 Steel
X160CrMoV12 Steel
X165CrCoMo12 Steel
X165CrCoMo12 Steel
X165CrMoV12 Steel
X165CrMoV12 Steel
X165CrMoV12 Steel
X165CrMoV12 Steel
X165CrMoV12 Steel
X165CrMoV12 Steel
X165CrV12 Steel
X165CrV12 Steel
X19NiCrMo4 Steel
X20CoCrWMo10-9 Steel
X20CoCrWMo10-9 Steel
X20CoCrWMo10-9 Steel
X210Cr12 Steel
X210Cr12 Steel
X210Cr12 Steel
X210Cr12 Steel
X210Cr12 Steel
X210Cr12 Steel
X210Cr12 Steel
X210Cr12 Steel
X210Cr12 Steel
X210CrCoW12 Steel
X210CrCoW12 Steel
X210CrW12 Steel
X210CrW12 Steel
X210CrW12 Steel
X210CrW12 Steel
X210CrW12 Steel
X21Cr13 Steel
X220CrVMo12-2 Steel
X220CrVMo12-2 Steel
X220CrVMo13-4 Steel
X23CrNi17 Steel
X23CrNi17 Steel
X290Cr12 Steel
X30WCrCoV9-3 Steel
X30WCrV4-1 Steel
X30WCrV5-3 Steel
X30WCrV5-3 Steel
X30WCrV9-3 Steel
X30WCrV9-3 Steel
X30WCrV9-3 Steel
X30WCrV9-3 Steel
X32CrMoCoV 3-3-3 Steel
X32CrMoCoV3-3-3 Steel
X32CrMoCoV3-3-3 Steel
X32CrMoV3-3 Steel
X32CrMoV3-3 Steel
X35CrMoV5-1-1 Steel
X35CrWMoV5 Steel
X36CrMo17 Steel
X36CrMoV5-1 Steel
X37CrMoV5-1 Steel
X37CrMoV5-1 Steel
X37CrMoV5-1 Steel
X37CrMoV5-1 Steel
X37CrMoV5-1 Steel
X37CrMoV5-1 Steel
X37CrMoV5-1 Steel
X37CrMoV5-1 Steel
X37CrMoV5-1 Steel
X37CrMoV5-1 VMR Steel
X37CrMoW5-1 Steel
X37CrMoW5-1 Steel
X37CrMoW5-1 Steel
X38CrMo16 Steel
X38CrMo16 Steel
X38CrMo16 Steel
X38CrMoCoV5-3-3* Steel
X38CrMoV 5-1 Steel
X38CrMoV 5-1 Steel
X38CrMoV 5-3 Steel
X38CrMoV 5-3 Steel
X38CrMoV5-1 Steel
X38CrMoV5-1 Steel
X38CrMoV5-1 Steel
X38CrMoV5-1 Steel
X38CrMoV5-3 Steel
X38CrMoV5-3 Steel
X38CrMoV5-3 Steel
X38CrMoV5-3 Steel
X38CrMoV5-3 Steel
X38CrMoV5-3 Steel
X39CrMo17-1 Steel
X3NiCoMoTi18-9-5 Steel
X40Cr14 Steel
X40Cr14 Steel
X40Cr14 Steel
X40CrMoV5-1 Steel
X40CrMoV5-1 Steel
X40CrMoV5-1 Steel
X40CrMoV5-1 Steel
X40CrMoV5-1 Steel
X40CrMoV5-1 Steel
X40CrMoV5-1 Steel
X40CrMoV5-1 Steel
X40CrMoV5-1 Steel
X40CrMoV5-1 Steel
X40CrMoVS5-1 Steel
X45CoCrMoV5-5-3 Steel
X45CoCrMoV5-5-3 Steel
X45CoCrWV5-5-5 Steel
X45CoCrWV5-5-5 Steel
X45CoCrWV5-5-5 Steel
X45MoCrV5-3-1 Steel
X45NiCrMo4 Steel
X45NiCrMo4 Steel
X46Cr13 Steel
X48CrMoV8-1-1 Steel
X48CrMoV8-1-1 Steel
X50CrMoV5-1 Steel
X50CrMoW9-1-1 Steel
X50CrMoW9-1-1 Steel
X50CrMoW9-1-1 Steel
X50CrMoW9-1-1 Steel
X50CrVMo5-1 Steel
X50NiCrWV13-13 Steel
X60WCrMoV 9-4 Steel
X60WCrMoV 9-4 Steel
X60WCrMoV9-4 Steel
X60WMoCrV6-5-4-2 Steel
X63CrMoV5-1 Steel
X64CrMo14 Steel
X80CrVMo13-2 Steel
X82WMoCrV6-5-4 Steel
X96CrMoV12 Steel
X96CrMoV12 Steel
YCS3 Steel
YEM-K Steel
YXM1 Steel
YXR3 Steel
YXR33 Steel

Copyright © 2017 by Steel Data. All Rights Reserved.